Občina Idrija izdaja na podlagi 101. člena Zakona o cestah (Ur. list RS, št. 109/10), 46. člena  Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija (Ur. list RS, št. 65/02, 113/03, 111/08 in 119/08) in 17. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Idrija (Ur. list RS, št. 11/96) ter 207. člena  Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06, 126/07, 65/08 in 8/10), naslednjo

 

O D L O Č B O

Družbi SGG TOLNIN, d.d., Brunov drevored 13, Tolmin  se   d o v o l j u j e  popolna zapora in občasna delna zapora  dela  občinske lokalne ceste LC 130 020 Idrija – Kočevše - Vojsko (odsek  021 Idrija - Kočevše), zaradi izvedbe sanacije podrtega drevja in spravila lesa ob cesti,  pod naslednjimi pogoji:

 

1. Popolna in občasna delna zapora je dovoljena v času od  12.01. do 30.01.2015.

    Popolna zapora je dovoljena v delovnih dneh med delovnim časom. V primeru, da narava

    dela  dopušča naj se vzpostavi režim delne zapore ceste. 

2. Popolna zapora mora biti označena s predpisanimi prometnimi znaki(Ur. list RS, št. 46/00):

      DELO NA CESTI                                                                                            I -   19

      PREPOVEDAN PROMET V OBEH SMEREH                                    II -     3

  Prometni znaki morajo biti postavljeni na obeh straneh zapore.

  Delna zapora mora biti označena  s prometnimi znaki (Ur. list RS, št. 46/00):

 

 

    DELO NA CESTI                                                                              I -   19

    OMEJITEV HITROSTI na 30 km/h                                                     II -   30

    PREDZNAK ZA ROČNO USMERJANJE PROMETA                    III - 116

    ZOŽANJE CESTIŠČA                                                                             I -     5,1; 5,2

    PREDNOST VOZIL IZ NASPROTNE SMERI                                  III -   1

    PREDNOST PRED VOZILI IZ NASPROTNE SMERI                      II -  33

    OBVEZNA VOŽNJA MIMO PO LEVI STRANI                                         II -  47,1

    PRENEHANJE VSEH PREPOVEDI                                                    III -  21    

Prometni znaki  morajo biti postavljeni na obeh straneh zapore. Zapora mora biti zavarovana s tablami  čelne  zapore (VI – 1), bočne zapore (VI – 4), ob slabi vidljivosti  mora biti razsvetljena s predpisanimi lučmi. Poleg prometne signalizacije je potrebno poskrbeti tudi za ročno usmerjanje prometa ob delovišču.

3.   O zapori je izvajalec del dolžan obvestiti javnost na krajevno običajen način.  Zagotovljeni 

morajo biti   nemoteni prevozi morebitnih intervencijskih vozil na nujni vožnji. 

V času vožnje avtobusa na redni progi Idrija – Vojsko in v obratni smeri ter za prevoz otrok v šolo in nazaj mora biti cesta odprta in urejena za varen promet. Prav tako mara biti omogočen promet za prevoz otrok z avtobusom v CŠOD Vojsko in sicer v naslednjih terminih:

- ponedeljek 12.01.2015 v času od 9 in 13 uro,

- petek 16.01.2015 v času med 12,00 in 14,00 uro,

- ponedeljek 19.01.2015 v času od 9 in 13 uro,

- petek 23.01.2015 v času med 12,00 in 14,00 uro,

- ponedeljek 26.01.2015 v času od 9 in 13 uro,

- petek 16.01.2015 v času med 12,00 in 14,00 uro.

O režimu zapor mora izvajalec obvestiti pošto Idrija .

 

 4.   Izvajalec del odgovarja za vso nastalo škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala ob in na

zaprtem delu   trga in ulice, po  splošnih načelih odškodninske odgovornosti.     

Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati pogoje in dela izvajati v skladu s soglasjem št. 3502 -154/14, z dne 27.11.2014.

5.   Takoj po  zaključku  del je  izvajalec   dolžan  očistiti  javno prometno  površino in   poskrbeti,  da  se odstranijo prometni   znaki, in druge označbe, ki so bile predpisane in postavljene za izvedbo zapore ter    vzpostaviti   prvotno   stanje.

Vleka lesa po cesti ni dovoljena, z gozdarskimi stroji, ki imajo nameščene verige in ni dovoljena vožnja po cesti. Po zaključku del je dolžan izvajalec del očistiti cestno površino, urediti bankine ter sanirati morebitne poškodbe. 

Izvajalec del je dolžan  skrbeti za vzdrževanje cestišča in zagotoviti normalno prevoznost v času izvajanja del, odpraviti mora  vse morebitne napake na cestišču, katere bi nastale  kot posledica   izvajanja del še v roku 6 mesecev po zaključku del.

 

6.  Stroškov postopka ni bilo.

O b r a z l o ž i t e v :

 

Stranka je zaprosila za dovoljenje  za  popolno in občasno delno  zaporo  dela  občinske lokalne ceste  LC 130 020 Idrija – Kočevše - Vojsko (odsek  021 Idrija – Kočevše)  zaradi izvajanja gozdno spravilnih del. Zapora kategorizirane  javne ceste je dovoljena pod pogoji, ki so navedeni v izreku odločbe.

V  službi za urejanje prostora in varstvo okolja občinske uprave Občine Idrija so bili po uradni dolžnosti določeni pogoji zaradi posebne uporabe javne prometne površine, skladno s 17. členom Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Idrija.

S tem je odločba utemeljena. 

Takse prosto po sklepu vlade z dne 20.02.2014 (23. člen ZUT - Ur. list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo).

 

PRAVNI POUK:  Zoper to odločbo je  dovoljena pritožba v  15 dneh  od njenega prejema na 

                              Urad župana Občine   Idrija . Pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih ali da

                              ustno na zapisnik in plača   upravna taksa v znesku  18,12 € po tar. št. 2 ZUT.

 

Postopek vodil:                                                                          Služba za UP in VO:

Alfonz Krapež                                                                  Janja Hadalin, univ. dipl. geod.